Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

UWAGA! – moduł „Zestawienia roczne” dostępny jest wyłącznie w wersji rozszerzonej.

W tym module programu użytkownik może wykonać zbiorcze zestawienie danych o ilości i odmianach odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz o wszelakich urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych do unieszkodliwienia lub odzysku tych odpadów. Zestawienia roczne tworzone są zgodnie z najnowszymi wzorami dokumentów.

zestawienie roczne odpadów

W zestawieniu rocznym znajduje się kilka kart:

  • Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów (Tabela A, Tabela B),
  • Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów,
  • Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych,
  • Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów,
  • Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi (Tabela A, Tabela B, Tabela C),
  • Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów (Tabela A, Tabela B),
  • Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów, odpady unieszkodliwione poza instalacjami.

Przy tworzeniu nowego zestawienia rocznego wszystkie dane, które zostały zapisane w module „Ewidencja odpadów” zostają automatycznie uzupełnione. O istnieniu różnych danych informuje nas odpowiednia ikona w kolorze zielonym przy nazwie konkretnej karty:

roczne zestawienie odpadów

Podczas edycji rocznego zestawienia istnieje możliwość ręcznego dodania pozycji do każdej karty. Wystarczy wybrać interesującą nas kartę (1), kliknąć „Dodaj” (2), uzupełnić wiersz w tabelce (3) oraz zapisać (4):

roczne zestawienie odpadów

W sytuacji, gdy po utworzeniu zestawienia rocznego zostaną dodane dane do modułu „Ewidencja odpadów” i dane te mają być uwzględnione w rocznym zestawieniu, należy wykorzystać przycisk „Aktualizuj” (1). Wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że podczas aktualizacji zostaną utracone wszelkie dane wprowadzone ręcznie (tylko dane wprowadzone dla danej karty, np. „Odpady wytworzone”), należy potwierdzić klikając OK (2) i zapisać:

zestawienie roczne odpadów

Po wykonaniu aktualizacji dane wprowadzane ręcznie zostaną usunięte, a dana karta zostanie zaktualizowana danymi, które zostały dodane w module „Ewidencja odpadów”:

roczne zestawienie odpadów

Każdą z kart z poprawnymi danymi można drukować poprzez kliknięcie przycisku „Drukuj” znajdującego się obok przycisku „Aktualizuj”.

Close Menu